Nye løsninger til fremtidens infrastrukturer

Monitoreringsløsninger, digitale teknologier og holdbarhedsdesign
Få nyeste viden inden for fremtidens monitorering af infrastrukturer. Vi kalder alle virksomheder og aktører i bygge- og anlægsbranchen, der har interesse i at blive introduceret til showcases med praksisnære eksempler på denne konferences tema.

FORCE Technology, Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut, DHI og Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet har i to projekter arbejdet sammen om teknologiudvikling og videnopbygning inden for emner som monitoreringsløsninger og digital teknologi til infrastrukturer samt holdbarhed og levetid af betonkonstruktioner.

Som del af projekternes afslutning afholder vi denne konference, hvor der bl.a. præsenteres eksempler på de opnåede resultater.

Udbytte

På konferenen får du nyeste viden inden for:

 • Udvikling af nye trådløse løsninger til monitorering af store anlægskonstruktioners tilstand
 • Løsninger til opsamling, overvågning og visualisering af data fra sensorer til monitorering af armeringskorrosion i beton
 • Monitorering af korrosion i armeringsstål
 • Energy harvesting og trådløs datatransmission i beton
 • Monitorering af eksponeringer i arbejdsmiljøet
 • Monitorering af støv i luftmiljøet
 • IT-platform til smart monitorering af kritisk infrastruktur
 • Levetidsmodellering for betonkonstruktioner
 • Udnyttelse af data fra felteksponeringspladser

Målgruppe

Konferencen er relevant for alle virksomheder og aktører i bygge- og anlægssektoren, der arbejder med design, udførelse eller drift af større konstruktioner, samt virksomheder der arbejder med trådløs teknologi, elektroniksystemer og sensorsystemer. På dagen vil du også blive introduceret til forskellige showcases med praksisnære eksempler på dagens tema.

Program

09.00 – 09.30 Morgenmad

09.30 – 09.45 Velkomst og åbning – Introduktion til dagens program

Moderator: Marianne Meyer Jakobsen, InnoBYG
Juan Farré, CEO Teknologisk Institut

09.45 – 10.25 Femern Bælt - Byggeriet, nye teknologier og klimastrategi

Teknisk vicedirektør Kim Smedegaard Andersen, Femern A/S

Femern byggeriet er nu for alvor gået igang. Indlægget vil derfor fokusere på status på opførelsesfasen for Femern Bælt forbindelsen, Femern A/S’ arbejde med implementering af nye teknologier i opførelses- og driftsfasen samt klimastrategien for Femern Bælt forbindelsen.

10.25-10.45 Kvadratrodsmetoden for estimering af klorindtrængning i beton – muligheder og begrænsninger

Simon Fjendbo, industriel ph.d.-studerende ved NTNU og Teknologisk Institut

I indlægget præsenteres muligheder og begrænsninger knyttet til en ny metode til estimering af klorid-indtrængning i betonkonstruktioner. Resultaterne omfatter bl.a. en undersøgelse af betydningen af eksponeringsforhold og betonsammensætninger for kloridindtrængningen. Undersøgelserne af den nye metode har bl.a. taget udgangspunkt i feltdata fra Femern A/S’ eksponeringsplads i Rødbyhavn, hvor en serie af betonblokke har været eksponeret i et marint miljø i mere end 10 år.

10.45 – 11.05  Nyt holdbarheds-koncept i Eurocode 2

Claus V. Nielsen, civilingeniør, ph.d., betonspecialist hos Teknologisk Institut

En ny udgave af normen for betonkonstruktioner er undervejs. Der arbejdes på et nyt koncept for holdbarhed mht. armeringskorrosion, som kobler dæklagets tykkelse med betonens egenskaber. Denne performance-baserede tilgang er bl.a. dikteret af samfundets krav om større bæredygtighed og fleksibilitet i fremtidens betonbyggeri. Det nye koncept præsenteres sammen med eksempler på dets anvendelse.

Claus V. Nielsen er medlem af den fælleseuropæiske ekspertgruppe, der har udformet de nye regler, og har deltaget i standardiserings-arbejdet for betonkonstruktioner siden 2008. Claus har 25+ års erfaring med betonteknologi, anlægskonstruktioner og bæredygtighed.

11.05 – 11.25 Monitoreringsbehov på eksisterende konstruktioner

Rasmus Bang, fagkoordinator i Bygværksafdelingen og Niels Højgaard Pedersen, Afdelingsleder, Bygværker, Vejdirektoratet

Monitoreringsbehov på eksisterende konstruktioner med fokus på forvaltning/Asset Management af kritisk infrastruktur, ofte med en alder> 50 år. Der vil komme konkrete eksempler, fx Limfjordstunnelen, Langelandsbroen m.fl.

11.30-12.00 Frokost
12.00-12.30 Opsamling og visualisering af data fra korrosionssensorer ved Femern A/S felteksponeringsplads i Rødbyhavn

Niels Henrik Eisum, DHI A/S

DHI A/S har udviklet et system til opsamling og præsentation af data fra korrosions-sensorer, og på baggrund af kriterier udviklet af Teknologisk Institut for begyndende eller aktuel korrosion, vises resultatet for de enkelte sensorer med en farvekode. Præsentationen af resultaterne foretages via en web-browser, mens de bagvedliggende data findes i en DIMS.core database. Der er lavet rutiner til automatisk overførsel af data fra forskellige sensor-systemer, hvorfor korrosions-data fx kan sammenlignes med temperatur- og salinitetsforhold i vandet omkring de forskellige beton-elementer på test-sitet, dvs. Femern A/S’ marine felteksponeringsplads i Rødbyhavn.

Niels Henrik Eisum er uddannet som fysiker med speciale i eksperimentel atom-fysik, og har gennem mere end 34 år arbejdet for DHI A/S med sensorer og dataopsamling. Pr. 1. maj i år, er Niels dog blevet selvstændig konsulent, men repræsenterer i denne sag stadig DHI A/S.

12.30-13.00 Dataopsamling fra distribuerede sensornetværk i anlægskonstruktioner og energy harvesting

Jaamac Hire og Nikolaos Agianniotis, FORCE Technology

Brug af trådløs kommnikation er særligt udfordrende når det skal ske i et i vanskelige miljøer såsom tunneler eller andre armerede betonkonstruktioner. Indlægget sætter fokus på hvordan man benytter trådløs kommunikation i korrosionsovervågning af armeret beton, herunder de designvalg, der skal træffes under udviklingen af systemet.

Nikolaos Agianniotis er uddannet fra ETH Zürich, og har arbejdet professionelt med kompakt elektronik med lav effekt i mere end 10 år.
Jaamac Hire er erhversforsker med speciale i nye trådløse korrosionssensorer samt energihøstning til armeret beton.

13.00-13.30 Monitorering af NO2, BC og partikler i arbejdsmiljø og omkring byggepladser

Frantz Bræstrup, Specialist, FORCE Technology, Specialist i forbrændings gasser og luftkvalitetsmålinger i udeluft

Arbejdsmiljø og luftkvalitet i de omkringliggende omgivelser spiller en central rolle på store byggepladser; særligt i forbindelse med tunnelarbejde, hvor arbejdet ofte foregår i lukkede rum og under håndtering af store dieselmotorer og støvende materiel. Inden for de seneste år er der udviklet små, kosteffektive sensorer til måling af støv (PM) og NOX, hvilket åbner mulighed for at udvikle kost-effektive integrerede sensorløsninger, til løbende monitering af gasser og partikler. Dette indlæg vil præsentere mulige sensorløsninger, og resultater af test i laboratoriet og i felten.

13.30-14.00 Digital platform for overvågning af byggepladser

Anders Kofod-Petersen, Professor, Alexandra Instituttet

Byggepladser er grundlæggende dynamiske miljøer der besværliggør brugen af faste IoT installationer til at indsamle data over længere tid. Ved at gøre brug af mere dynamiske indsamlingsenheder, såsom robotter og droner, kan man håndtere mere komplekse situationer og stadig indsamle komparativ data. I dette oplæg vil du høre mere om erfaringer med dynamiske IoT-enheder der kan have flere grader af bevægelighed, samt hvordan disse kan spille sammen i fremtiden.

14.00-14.15 Kaffepause
14.15-15.15 The Age of Digital Enabled Asset Management

Torben Bilgrav Bangsgaard, chefkonsulent, Rambøll Danmark A/S og
Bjarne Jørgensen, adm. direktør, Drift og Vedligehold, Sund & Bælt Holding

Digitale Tvillinger og monitoreringssystemer danner grundlag for digitalisering af drift og vedligehold for større infrastruktur og andre kritiske konstruktioner. Det stiller krav til ofte omfangsrige men samtidig omkostningseffektive monitoreringssystemer, integration af dataanalyse med ingeniørviden – og at se nye muligheder i den tilgængelige teknologi.

 • I Skotland er den nye Queensferry Crossing udstyret med 1500 sensorer, der monitorerer alt fra vejr og vind og trafik til broens svingninger og korrosion af betonen.
 • Danmarks egen Storebæltsbro har fået tilføjet et avanceret monitoreringssystem og sigter nu mod etablering af Digitale Tvillinger.
 • I en anden skala finder man Brøndby Stadion, hvor Sydsidens fortsatte funktion er blevet sikret med af standard smartphones og digitalkameraer til monitorering af tribunens svingninger.

Oplægget holdes i fællesskab af Rambøll og Sund & Bælt. Torben Bilgrav Bangsgaard har stor erfaring i etablering af moniteringsløsninger for større broer og infrastruktur med fokus på mulighederne for at anvende nye digitale løsninger. Bjarne Jørgensen har stor erfaring med forbedring af drift og vedligehold gennem digitalisering og afprøvning af forskellige teknologier.

15.15 Afrunding og tak for i dag

 

Dato og tid

20. november 2020
09:00 – 15:15

Deltag fysisk

Du kan deltage FYSISK i konferencen på:

Teknologisk Institut
Gregersensvej 1
2630 Taastrup
Konferencesalen ved indgang 1

Deltag virtuelt

Du kan deltage VIRTUELT i konferencen og vil modtage link til Teams dagen før.

Pris

Tilmelding til konferencen er gratis og inkluderer forplejning i form af morgenmad, frokost og kaffe ved fysisk deltagelse. Deltager du derimod online sørger vi for den gode videndeling, mens du selv står for traktementet.

Marie Yde Bak

Facilitator
InfinIT
Tlf. 41 89 32 23

Marianne Meyer Jakobsen

Netværksleder
InnoBYG
Tlf. 72 20 11 79

Hvis du har spørgsmål vedrørende konferencen, er du velkommen til at kontakte os.

Grundet COVID-19-situationen er rammerne for afholdelsen hybrid, dvs. du vælger selv, om du vil deltage fysisk eller online i konferencen. Vi passer godt på vores gæster og oplægsholdere, og følger derfor kontinuerligt myndighedernes anbefalinger ift. større forsamlinger. Derfor har vi pt. et maksimum på 50 fysiske deltagere, hvor vi også henstiller til, at man downloader smittestop.dk og holder den anbefalede afstand.

Konferencen er tilrettelagt af InfinIT og InnoBYG i samarbejde med FORCE Technology, Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut, DHI og Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet med støtte fra Uddannelses og Forskningsministeriet – Styrelsen for Institutioner og Uddannelse.